REGULAMIN

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży urządzeń i akcesoriów za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.praniedywanow.sklep.pl

2. Prowadzącym Sklep Internetowy jest firma  Profart PHU Stanisław Boryc  z siedzibą w LUBLINIE, ul. Jankowskiego 13.

 

3. Przez Sklep Internetowy należy rozumieć Sklep Internetowy firmy Profart PHU pod adresemhttp://www.praniedywanow.sklep.pl/. Przez Nabywcę należy rozumieć Konsumenta lub Przedsiębiorcę, dokonującego zakupu w Sklepie http://www.praniedywanow.sklep.pl/

4. Przez Przedsiębiorcę należy rozumieć Nabywcę będącego osobą prawną, jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej lub osobą fizyczną, dokonującego zakupu w Sklepie Internetowym w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą bądź zawodową.

 

5. Przez Konsumenta należy rozumieć Nabywcę będącego osobą fizyczną określoną w art. 22¹ KC, dokonującą zakupu w Sklepie Internetowym niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.

 

 

 

§ 2 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Nabywca powinien posiadać:

a) Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,

b) Włączoną obsługę Java Script,

c) Aktywny adres e-mail.

 

2. Przed rejestracją lub złożeniem zamówienia bez rejestracji Nabywca powinien potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu.

  

§ 3 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. Korzystanie ze strony internetowej Informacje jakie otrzymujemy o Internautach wynikają z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, tzn. informacji zawartych w logach systemowych, np. adres IP i są przez nas wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Tego typu otrzymane informacje są całkowicie bezpieczne dla Użytkownika i gwarantują mu całkowitą anonimowość. Na niniejszej stronie internetowej podjęto stosowne kroki w celu zabezpieczenia podawanych na niej danych osobowych oraz w celu ich ochrony przed dostępem, udostępnieniem, zmianą lub zniszczeniem bez zezwolenia.

 

2. Sklep internetowy w wyniku złożenia zamówienia przez Nabywcę,

uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Nabywcy w celu realizacji umowy sprzedaży. Nabywca dysponuje prawem wglądu do swoich danych osobowych oraz prawem do ich aktualizacji, poprawiania i usunięcia. W celu skorzystania z powyższego uprawnienia należy skontaktować się z FIRMĄ  na adres e-mailowy: biuro@praniedywanow.sklep.pl

 

3. Polityka cookies Tzw. „ciasteczka” - „cookies", czyli pliki z informacjami konfiguracyjnymi, ułatwiają korzystanie z witryny, zapisując dane potrzebne do zalogowania i zbierania statystyk. Korzystanie z serwisu jest również możliwe bez używania plików cookies. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookies. W każdej chwili można je wyłączyć lub ustawić przeglądarkę internetową tak, aby informowała o wszystkich sytuacjach związanych z przesyłaniem tego typu plików.

 

Jak wyłączyć cookies?

 

4. Zapisanie się do otrzymywania newsletterów w sklepie internetowym i informacje handlowe.

Sklep nie przysyła i nie będzie przesyłał newsletterów i informacji handlowych

 

§ 4 SKLEP INTERNETOWY

 

1. Wszystkie towary w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu legalnie.

 

2. Ceny podane w Sklepie Internetowym podawane są w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto (zawierają podatek VAT, cła i inne należności publicznoprawne).

 

3. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu sklepwojcik.pl, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie w sklepie internetowym  składa ofertę kupna określonego towaru za cenę i o cechach podanych w jego opisie na stronie sklepu internetowego . Przedmiotowa cena i opis towaru charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy - zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

4. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych. 

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego , zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

6. Warunkiem złożenia i realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym jest podanie przez Nabywcę poprawnych danych w Formularzu zamówienia. Nabywca może także wypełnić formularz rejestracyjny i założyć indywidualne konto w Sklepie Internetowym. Nabywca może być zobowiązany do podania następujących danych: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail, numer telefonu, adres wysyłki zamówionego towaru, a w przypadku Przedsiębiorców numer NIP pisany bez minusów i poprzedzony znakiem PL.

 

7. W przypadku Przedsiębiorców rejestracji oraz składania zamówień, a także wszystkich dalszych czynności, może dokonać osoba, która jest umocowana do ich dokonywania w imieniu Przedsiębiorcy.

 

8. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację w Sklepie Internetowym. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia., której przedmiotem są usługi świadczone na warunkach określonych w Regulaminie. Świadczenie usług w ramach konta  ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę dotyczącą konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Nabywcę. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

 

9. Nabywca ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności podczas dokonywania rejestracji, zamówienia towaru lub anulacji zamówienia.

 

10. W razie podania błędnego adresu wysyłki towaru przez Nabywcę, nie może on domagać się od Firmy Profart PHU. odszkodowania z tytułu wysłania zakupionego towaru na ten nieprawidłowy adres.

 

 

§ 5 ZAMÓWIENIA

 

1. Do zapoznania się z ofertą Sklepu Internetowego służy katalog towarów oraz moduł wyszukiwania towarów.

2. Wybór towaru następuje poprzez wybranie opcji „Dodaj do koszyka” znajdującej się przy każdej pozycji. Towar zostaje umieszczony w wirtualnym koszyku, a system przechodzi do zawartości koszyka gdzie można zmienić ilość towaru wpisując żądaną ilość.

 

3. W celu sfinalizowania zakupów należy wybrać opcje „Złóż zamówienie”. System przechodzi do „Formularza zamówienia”, który należy dokładnie wypełnić obowiązkowo wypełniając pola oznaczone gwiazdką.

4. Przed złożeniem zamówienia, Nabywca będący konsumentem otrzymuje w formie pliku do pobrania w formacie ……pdf… informacje dotyczące:

1) głównych cech zamawianego towaru z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;

2) danych identyfikujących przedsiębiorcę prowadzącego Sklep Internetowy, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;

3) adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu i faksu, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą i składać reklamacje;

4) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia;

5) kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;

6) sposobie i terminie zapłaty;

7) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Sklep Internetowy oraz stosowanej procedurze rozpatrywania reklamacji;

8) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy;

9) kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument raz o  kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;

10) obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.  prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827), jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ww. ustawy;

11) braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;

12) obowiązku dostarczenia rzeczy bez wad;

13) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;

14) kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim;

15) minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy;

16) wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie Sklepu Internetowego;

17) funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;

18) mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których Sklep Internetowy wie lub powinien wiedzieć;

19) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

 

5. Na początku składania zamówienia zamieszczone są informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatności.

 

6.. Złożenie zamówienia następuje po potwierdzeniu otrzymania informacji wskazanych w ust. 4 powyżej wybraniu opcji „Dalej” i zaakceptowaniu informacji, iż złożenie zamówienia oznacza obowiązek dokonania zapłaty za zamówiony towar. System wysyła e-maila na podany adres Nabywcy z potwierdzeniem zamówienia i wartością brutto zamówienia.

 

7. Nabywca ma prawo anulować zamówienie do czasu jego wysyłki. W takiej sytuacji Nabywca powinien jak najszybciej skontaktować się telefonicznie z Firmą Profart PHU pod adresem e-mailowym: biuro@praniedywanow.sklep.pll

 

 

 

 

§ 6 DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

 

1. Towar jest dostarczany tylko w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. od 9:00 do 18:00. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Nabywcę w Formularzu zamówienia.

 

2. Koszty dostawy ponosi Nabywca i jest on doliczany do wartości zamówienia, zgodnie z informacją wskazaną w treści § 5 ust. 4 pkt 4 Regulaminu.

 

3. Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych. Do okresu realizacji zamówienia nie wlicza się dni wolnych od pracy (soboty oraz dni ustawowo wolnych od pracy).

 

4. Przesyłki z towarem dostarczane są przez kurier DPD Polska, wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy, zawierającym:

a. informacje, o których mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu;

b. informację o udzielonej przez konsumenta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.

 

5. Nabywca ma możliwość zapłaty za towar poprzez płatność elektroniczną w systemie PayPal, kurierowi przy odbiorze przesyłki lub przelewem na rachunek bankowy FIRMA WÓJCIK ,  przed wysyłką towaru lub rat w systemie Santander - usługa za pośrednictwem firmy Santander. Zapłata ceny towaru następuje w sposób wskazany przez Nabywcę w Formularzu zamówienia. W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia, wskazany w wiadomości e-mail przesłanej do Nabywcy, a potwierdzającej złożenie zamówienia.

 

 

§ 7 GWARANCJA

1. Produkty zakupione z w sklepie internetowym są objęte gwarancją jakości

 

 

 

 

§ 8 ZWROT ZAKUPIONEGO TOWARU PRZEZ KONSUMENTA

 

1. Konsument ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży towaru w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówionego towaru, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Wzór odstąpienia od umowy znajduje się tutaj oraz w dalszej części regulaminu.

2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży, Konsument powinien poinformować sprzedającego o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia woli w jednym, z następujących sposobów:

a)       z wykorzystaniem udostępnionego w tym celu formularza odstąpienia, znajdującego się  w dalszej części Regulaminu;

b)      pismem sporządzonym we własnym zakresie i przesłanym na adres: Firma Profart PHU Jankowskiego 13 20-734 Lublin,

3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w szczególności w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nie prefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

ł) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

4. Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest odesłać na własny koszt zwracany towar do Firmy Wójcik M. Wójcik, ST. Wójcik Sp.J, ul. Kunickiego 96 , 20-412 Lublin, wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, wskazując jednocześnie numer rachunku bankowego, na które ma być zwrócona kwota za towar i koszt dostawy towaru do Konsumenta..

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

FIRMA Profart PHU Jankowskiego 13 20-734 Lublinn

 

Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................

Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................

 

 

Imię i nazwisko....................................................................

Adres...................................................................................

Data.....................................................................................

Nr konta   ……………………………………………………………………

 

 

5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, w tym koszt odesłania zwracanego towaru.

 

§ 9 RĘKOJMIA

 

1. Firma Profart PHU. Reklamacje składane przez Nabywców rozpatrywane są w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

 

2. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności towaru z umową, Konsument uprawniony jest do nadania bądź osobistego dostarczenia towaru do Firmy Profart PHU Jankowskiego 13 20-734 Lublin, na koszt Firmy Profart PHU. Konsument zobowiązany jest dostarczyć niezgodny z umową towar wraz z kserokopią dowodu zakupu towaru.

 

3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania dowodu zakupu towaru.

 

4. Pismo reklamacyjne powinno zawierać opis stwierdzonej wady, termin jej ujawnienia oraz preferowany przez Nabywcę sposób jej rozstrzygnięcia. Nabywca  może skorzystać przy składaniu reklamacji z formularza reklamacji udostępnionego przez Firmę Profart PHU.

5. Jeżeli towar ma wady Nabywcy przysługują następujące uprawnienia na podstawie art. 560 i nast. Kodeksu cywilnego.

a)      oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Nabywcy wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie, albo

b)      żądanie wymiany  Towary na wolny od wad albo usunięcia wady.

6. Reklamacja może zostać wysłana pocztą elektroniczną na adres: biuro@praniedywanow.sklep.pl lub wniesiona pisemnie na adres siedziby przedsiębiorcy Reklamacja powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy i wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji Sklep Internetowy zawiadomi usługobiorcę niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

 

 

 

5. Istnienie uprawnień Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową (wadliwości towaru) wobec Firmy Profart PHUnie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień z tytułu gwarancji. Zgłoszenie żądań z udzielonej Konsumentowi gwarancji odbywa się na warunkach określonych w Karcie gwarancyjnej.

 

 

§ 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Firmy Profart PHU zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.

 

2. Dane osobowe Nabywcy mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.

3. Baza danych osobowych Nabywców podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

4. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu Internetowego http://www.praniedywanow.sklep.pl/ , który dokonuje przetwarzania danych osobowych Nabywców zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

5. FirmaProfart PHu nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Nabywcach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej firmie Profart PHU działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

6. Firma Profart PHU zapewnia Nabywcy realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Nabywca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.

 

7. Skorzystanie z prawa do zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłanego do Firmy Profart PHUl  stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Nabywcy.

 

8. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z  wyrejestrowaniem się Nabywcy oraz wypowiedzeniem umowy.

 

9. Wraz z usunięciem indywidualnego konta w Sklepie Internetowym, Firma Profart PHU bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Nabywcy. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Nabywcy po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

 

§ 11 POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM PRZEZ SKLEP INTERNETOWY USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy, niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa.

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy są następujące:

a)      zawieranie umów sprzedaży on-line – w zakresie towarów sprzedawanych przez Sklep Internetowy,

b)      możliwość śledzenia statusu zamówienia,

 

 

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W przypadku zamówień składanych w Sklepie Internetowym przez Konsumentów, Regulamin stosuje się odpowiednio, przy czym w przypadku niezgodności jego zapisów z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny stosuje się w miejsce zapisów Regulaminu odpowiednie przepisy w/w ustaw.

 

2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane są przepisy obowiązujących ustaw.

 

4. Nabywca przy każdorazowym zakupie akceptuje warunki regulaminu, co jest konieczne do dokonania transakcji.

 

5. FirmProfart PHU zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem, iż zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany Regulaminu są realizowane stosownie do postanowień Regulaminu obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu Internetowego oraz dostarczany nieodpłatnie Nabywcy (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

 

6. W razie powstania sporu, którego nie udało się rozwiązać poprzez porozumienie, sądem właściwym miejscowo dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument – wówczas sądem miejscowo właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Konsumenta.

polityka prywatności od 25-05-2018

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Ten dokument stanowi załącznik do Regulaminu Sklepu internetowego. Korzystając z usług Sklepu internetowego, powierzasz nam swoje informacje. Niniejsza Polityka prywatności służy jedynie jako pomoc w zrozumieniu, jakie informacje i dane są zbierane i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te dane są bardzo dla nas ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem gdyż określa on zasady oraz sposoby przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów sklepu. Dokument ten określa także zasady stosowania plików „Cookies”.

 2. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu internetowego w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Sprzedawca tj. profart phu Stanislaw Boryc 

 3. Sprzedawca Sklepu internetowego niniejszym oświadcza, że przestrzega zasad ochrony danych osobowych Klientów oraz wszelkich uregulowań prawnych, które są przewidziane Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).

 4. Klient ma prawo zwrócić się do Sprzedawcy celem uzyskania wyczerpujących informacji w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe. Zawsze w jasny sposób staramy się poinformować o danych, które gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy, jakim celom mają służyć i komu je przekazujemy, jaką zapewniamy ochronę tych danych przy przekazaniu innym podmiotom oraz udzielamy informacji o instytucjach z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości.

 5. Sprzedawca stosuje środki techniczne opisane we wniosku GIODO takie jak: środki ochrony fizycznej danych osobowych, środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej, środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych oraz środki organizacyjne zapewniające należytą ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczają dane osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną i wykorzystaniem ich w niewiadomym celu, a także przypadkową lub celową zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem takich danych.

 6. Sprzedawca Sklepu internetowego na zasadach określonych w Regulaminie oraz w niniejszym dokumencie posiada wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych Klienta może być również powierzony innym podmiotom za pomocą, których Klient dokonuje płatności za zakupy w Sklepie internetowym, które gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi Regulaminami oraz podmioty, które mają za zadanie dostawę Towaru do Klienta. Dostęp do danych osobowych Klienta jest udzielany w/w podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni realizację ich usług tak aby Klient mógł zakupić i otrzymać Towar oraz za niego zapłacić.


§2 ZASADY PRYWATNOŚCI


 1. Sklep internetowy poważnie traktuje prywatność swoich Klientów. Charakteryzuje nas szacunek dla prywatności oraz możliwie najpełniejsza i zagwarantowana wygoda z korzystania z naszego Sklepu.

 2. Cenimy zaufanie, jakim obdarzają nas Użytkownicy, powierzając nam swoje dane osobowe w celu realizacji zamówienia. Zawsze korzystamy z danych osobowych w sposób uczciwy oraz tak, aby nie zawieść tego zaufania, tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia w tym jego przetwarzania, opłat, dostarczenia do Klienta.

 3. Użytkownik ma prawo do uzyskania jasnych i pełnych informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe i do jakich celów są potrzebne. Zawsze w jasny sposób informujemy o danych, które gromadzimy, w jaki sposób i komu je przekazujemy oraz udzielamy informacji o podmiotach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości, pytań, uwag.

 4. W razie wątpliwości odnośnie wykorzystywania przez nas danych osobowych Klienta/Użytkownika, niezwłocznie podejmiemy działania w celu wyjaśnienia i rozwiania takich wątpliwości, w sposób pełny i wyczerpujący odpowiadamy na wszystkie pytania z tym związane.

 5. Podejmiemy wszystkie uzasadnione działania, aby chronić dane Użytkowników przed nienależytym i niekontrolowanym wykorzystaniem oraz zabezpieczyć je w sposób kompleksowy.

 6. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Klientów przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w naszym posiadaniu. W szczególności:

 1. Kontrolujemy metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu.

 2. Dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom oraz przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na potrzeby Sklepu internetowego. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, do umożliwienia nam kontroli i sprawdzenia jak wywiązują się z powierzonych obowiązków, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje.

 1. Będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych i będziemy współpracować z organami zajmującymi się ochroną danych oraz uprawnionymi do tego organami ścigania. W przypadku braku przepisów dotyczących ochrony danych, będziemy postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami ochrony danych, zasadami współżycia społecznego jak i ustalonymi zwyczajami.


§3 ZAKRES I CEL ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW


 1. Sprzedawca przetwarza niezbędne dane osobowe Klientów w celu realizacji usług dostępnych w Sklepie internetowym oraz w celach księgowych i tylko takich tj. :

 1. w celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym,

 2. w celu zawarcia umowy sprzedaży, reklamacji oraz odstąpienia od umowy,

 3. wystawienia faktury VAT lub innego paragonu.

 

 1. Sprzedawca zbiera oraz przetwarza i przechowuje następujące dane użytkowników:

 1. imię i nazwisko,

 2. adres zamieszkania,

 3. adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),

 4. numer identyfikacji podatkowej firm (NIP),

 5. adres poczty elektronicznej (e-mail),

 6. numer telefonu (komórkowy, stacjonarny)

 7. informacje o używanej przeglądarce internetowej 

 1. Sprzedawca oświadcza, że podanie powyższych danych przez Klienta jest całkowicie dobrowolne ale także i niezbędne do pełnej realizacji usług przez Sprzedawcę.


§4 POLITYKA „COOKIES”


 1. Sprzedawca zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego przez Klienta/Użytkownika. Plik Cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki Klienta i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Sprzedawca wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

 2. Pliki Cookies dostosowują i optymalizują Sklep internetowy i jego oferty dla potrzeb Klientów poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Sklepu internetowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa Sklepu internetowego. Pliki Cookies niezbędne są również do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu przez niego strony internetowej, to one umożliwiają mu powrót do zawartości koszyka bez utraty jego parametrów, co wiązało by się z ponowną koniecznością wyboru Towarów.

 3. Administrator przetwarza dane zawarte w plikach Cookies za każdym razem gdy strona sklepu jest odwiedzana przez przez odwiedzających w następujących celach:

 1. optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

 2. identyfikacji Usługobiorców jako w danej chwili zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania;

 3. przystosowania, grafiki, opcji wyboru oraz wszelkiej innej zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy;

 4. zapamiętywania uzupełnianych w sposób automatyczny i manualny, zamieszczanych danych z Formularzy Zamówienia lub podanych przez odwiedzającego danych logowania do Sklepu Internetowego;

 5. gromadzenia i analizowania anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego w panelu administracyjnym oraz google analytics

 6. zapamiętywania wszystkich Produktów dodanych do koszyka w celu ułatwienia złożenia Zamówienia; 

 1. Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może całkowicie zablokować i skasować gromadzenie plików Cookies.

 2. Zablokowanie przez Klienta możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego do czego Klient jest w pełni uprawniony ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń funkcjonalności Sklepu internetowego.

 3. Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików „cookies” w opisanym powyżej celu w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej z której aktualnie korzysta Klient.

 4. Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki „Cookies”:

 1. Ustawienia plików cookies  Internet Explorer

 2. Ustawienia plików cookies  Chrome

 3. Ustawienia plików cookies  Firefox

 4. Ustawienia plików cookies  Opera

 5. Ustawienia plików cookies  Safari

 6. Pliki cookies w  Android

 7. Pliki cookies w  Blackberry

 8. Pliki cookies w  iOS (Safari)

 9. Pliki cookies w  Windows Phone


§5 PRAWA I OBOWIĄZKI


 1. Sprzedawca ma prawo a w przypadkach prawem określonych także i ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Klientów Sklepu internetowego organom władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

 2. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, które udostępnia Sprzedawcy, Klient może te dane poprawiać, uzupełniać w każdym czasie, a także ma prawo do żądania aby Sprzedawca je usunął ze swoich baz danych bądź zaprzestał je przetwarzać, bez podawania jakiekolwiek przyczyny. W celu realizacji swoich praw Klient może w każdym czasie przesłać stosowaną wiadomość na adres siedziby Sprzedawcy lub adres poczty elektronicznej bądź w inny sposób, który dostarczy/przekaże takie żądanie do Sprzedawcy.

 3. Żądanie ze strony Klienta usunięcia danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania przez Sprzedawcę może skutkować całkowitym brakiem możliwości realizacji usług przez Sprzedawcę Sklepu internetowego bądź ich poważnym ograniczeniem.

 4. Sprzedawca zobowiązuje się postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.