Chemspec Energizer Booster wzmacniacz chemii Zobacz większe

Chemspec Energizer Booster wzmacniacz chemii

Nowy produkt

Preparat zwiększający siłę detergentów oraz prespray'ów do prania dywanów. Swoje działanie zawdzięcza aktywnemu tlenowi. Polepsza usuwanie najcięższych zabrudzeń. 

2,72kg lub 1kg

 

Więcej szczegółów

84,00 zł brutto

Więcej informacji

.Działa od razu po rozpuszczeniu. Nie zwieksza  pH gotowego roztworu roboczego. Ten produkt Chemspec moze być użyty podczas prania dywanów takimi technikami jak: ekstrakcjia, szamponowanie, kaspułkowanieitd. Roztwór roboczy powinien być zużyty w ciagu 24 H. 

Stosowanie:

Dodać  1 miarkę do 19 litrów gotowego do użycia detergentu lub środa szamponujacego.

Produkt nie powinien być używany jako samoistny środek czyszczący.Jego przeznaczeniem jest wzmacnianie siły innych detergentów,

Chemspec energizer powinien być dodany do roztworu roboczego na krótką chwilę przed jego użyciem.Po 24 h jego sila spada o 50%.Chcąc użyć przygotowany roztwór roboczy po 24h i jednoczesnie zachowaćjego moc nalezy dodać połowę miarki energizera na każde 19 L wody

Jedna miarka Chemspec energizer dodana do roztworu roboczego środka czyszczącego o pH 7 lub wyższym pomoże usunąć nieprzyjemny zapach oraz wzmocni siłę czyszczącą detergentu.

zawiera nadweglan sodowy

 

 

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Zgodna z Dyrektywą WE 2001/58/WE

 

1.  Identyfikacja substancji/preparatu i przedsiębiorstwa

 

1.1.3 Zastosowanie preparatu: Produkt wspomagający czyszczenie.

 

2. Skład / Informacje o składnikach

 

2.1 Opis chemiczny: Nadwęglan sodu 2.2. Niebezpieczne składniki:

 

Nazwa chemiczna

%

Nr CAS

Nr WE

Symbol

Zwroty R

 

 

 

 

zagrożenia

 

Nadwęglan sodu

>90

15630-89-4

2397076

O, Xn

8,22,36

 

3. Identyfikacja zagrożeń

 

3.1 Dla ludzi: Produkt może działać drażniąco na oczy i skór ę. Szkodliwy w przypadku połknięcia.

 

3.2 Dla środowiska: Brak danych.

 

4. Środki pierwszej pomocy

 

4.1  Wdychanie: Wyprowadzić poszkodowanego na śwież powietrze. W przypadku utrzymywania się objawów należy skonsultować się z lekarzem.

 

4.2  Kontakt z oczami: Przemywać oczy wodą przez co najmniej 15 minut.

 

4.3  Kontakt ze skór ą: Dokładnie umyć zanieczyszczoną skór ę wodą z mydłem. Zdjąć zanieczyszczoną odzież.

 

4.4  Połknięcie: Wypić dużą ilość wody. Skonsultować się z lekarzem.

4.5  Lekarz: Leczenie według oceny lekarza.

 

5. Postępowanie w przypadku pożaru

5.1  Odpowiednie środki gaśnicze: Woda, dwutlenek węgla, piana.

 

5.2  Nieodpowiednie środki gaśnicze: Nie są znane.

 

5.3  Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną: Mogą powstawać tlenki węgla.

 

5.4  Specjalne wyposażenie ochronne: Autonomiczny nadciśnieniowy aparat oddechowy i odzież ochronna.

 

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1 Indywidualne środki ostrożności: Unikać kontaktu z oczami i ze skór ą.

6.2  Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

 

6.3  Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia: Zmieść lub zebrać odkurzaczem i utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

 

7. Postępowanie z produktem i magazynowanie

7.1 Postępowanie z produktem: Unikać kontaktu z oczami i ze skór ą.

 

7.2.1  Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym pojemniku w celu uniknięcia zanieczyszczenia.

 

7.2.2  Nieodpowiednie warunki przechowywania: Brak danych

7.2.3  Inne: Brak danych

 

8. Kontrola narażenia / Środki ochrony osobistej

Przy obchodzeniu się z tym produktem należy kierować się zdrowym rozsądkiem.

 

8.1  Ochrona układu oddechowego: Stosować lokalną wentylację wyciągową lub rozcieńczającą.

 

8.2  Ochrona rąk: Zalecane są rękawice.

8.3  Ochrona oczu: Zalecane są okulary ochronne.

8.4  Ochrona skóry: Stosować odzież okrywającą ciało.

 

8.5  Higiena pracy: Stosować typowe środki ostrożności podczas obchodzenia się z produktem.

 

  1. Własności fizyczne i chemiczne

 

9.1.1 Wygląd: Stały granulat 9.1.2 Kolor: Biały

 

9.1.3 Zapach: Bezwonny 9.2 pH: 10.0 – 11.0

 

9.3 Punkt wrzenia/zakres temperatur wrzenia: nie dotyczy 9.4 Ciężar właściwy: 1,2 g/cm3

 

9.5 Wt/Gal: nie dotyczy

9.6 Rozpuszczalność w wodzie: Umiarkowanie rozpuszczalny.

9.7 %VOC: brak

 

9.8 Punkt zapłonu: nie dotyczy

9.9 Samozapłon: brak danych

 

  1. Stabilność i reaktywność

10.1  Warunki, których należy unikać: Brak danych.

10.2  Materiały niezgodne: Stężone kwasy, środki redukujące.

10.3  Niebezpieczne produkty rozkładu: Patrz punkt 5.3.

 

11. Informacje toksykologiczne

11.1  Toksyczność ostra: brak danych

 

11.2  Ostra toksyczność doustna, LD50 szczur: 1034 g/kg

11.3  Przezskórna LD50 królik: >2000 mg/kg

11.4  Wziewna LC50, 1 godz., szczur: >4580 mg/m3

 

11.5  Działania przewlekłe: brak danych

11.6  Uczulenie: brak danych

11.7  Rakotwórczość: nie dotyczy

11.8  Mutagenność: brak danych

11.9  Toksyczny wpływ na rozrodczość: brak danych

11.10  Działania narkotyczne: brak danych

 

12. Informacje ekologiczne

12.1  Klasa zagrożenia dla wody: Brak (USA)

12.2  Zdolność do biodegradacji: Produkt ulega biodegradacji

12.3  Bioakumulacja: brak danych

12.4  Toksyczność dla organizmów wodnych: LC50 70,7 mg/l, EC50 4,9 m g/l

 

12.5  Inne stosowne informacje ekologiczne: UwaŜa się, Ŝe małe ilości produktu są nieszkodliwe.

 

13. Postępowanie z odpadami

13.1 Należy przestrzegać lokalnych przepisów.

 

  1. Informacje dotyczące transportu

14.1 Lądowy:

 

Oxidizing Solids, N.O.S., (Nadwęglan sodu), 5.1 UN 1479, PG III. 14.2 Morski:

 

Oxidizing Solids, N.O.S., (Nadwęglan sodu), 5.1 UN 1479, PG III. 14.3 Powietrzny:

 

Nie przewozić.

 

14.4 Inne: Mogą być wymagane odstępstwa dla opakowań.

 

  1. Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1 Symbol: O: Substancja utleniająca, Xn: Produkt szkodliwy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.2  Zwroty R:

 

R8: Kontakt z materiałami zapalnymi moŜe spowodować poŜar. R22: Działa szkodliwie po połknięciu

 

R36: Działa draŜniąco na oczy.

15.3  Zwroty S:

S2: Chronić przed dziećmi.

 

S17: Nie przechowywać razem z materiałami zapalnymi. S25: Unikać zanieczyszczenia oczu.

 

S26: Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast duŜą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

 

S39: Nosić okulary lub ochronę twarzy.

 

S46: W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaŜ opakowanie lub etykietę .

 

16. Inne informacje

 

WYŁ ĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

Producent i sprzedawca gwarantują, że produkt jest zgodny ze standardową specyfikacją, jeżeli jest stosowany zgodnie z zaleceniami. Z uwagi na fakt, że warunki i metody stosowania

są poza naszą kontrolą, nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu stosowania tego produktu. Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki uznaje się za zgodne z prawdą i rzetelne, jednak wszelkie stwierdzenia lub sugestie przedstawiane są bez gwarancji, wyrażonej lub dorozumianej, co do dokładności informacji, zagrożeń związanych ze stosowaniem materiału i efektów jego zastosowania.

 

 

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Zgodna z Dyrektywą WE 2001/58/WE

 

1.  Identyfikacja substancji/preparatu i przedsiębiorstwa

 

1.1  Identyfikacja preparatu: Energizer Booster 1.1.2 Data weryfikacji: 15 lipca 2008 r.

1.1.3 Zastosowanie preparatu: Produkt wspomagający czyszczenie.

1.2  Identyfikacja przedsiębiorstwa:

 

Chemspec Europe Unit 36C, Tong Park Otley Road, Baildon

 

West Yorkshire BD17 7QD Wielka Brytania Tel: 01274 597333

 

Fax: 01274 597444

 

1.3 Numer telefonu alarmowego, oficjalne organa doradcze: 1.3.1 Nagłe przypadki medyczne - Chemtrec 00-1-703 527-3887.

 

2. Skład / Informacje o składnikach

 

2.1 Opis chemiczny: Nadwęglan sodu 2.2. Niebezpieczne składniki:

 

Nazwa chemiczna

%

Nr CAS

Nr WE

Symbol

Zwroty R

 

 

 

 

zagrożenia

 

Nadwęglan sodu

>90

15630-89-4

2397076

O, Xn

8,22,36

 

3. Identyfikacja zagrożeń

 

3.1 Dla ludzi: Produkt może działać drażniąco na oczy i skór ę. Szkodliwy w przypadku połknięcia.

 

3.2 Dla środowiska: Brak danych.

 

4. Środki pierwszej pomocy

 

4.1  Wdychanie: Wyprowadzić poszkodowanego na śwież powietrze. W przypadku utrzymywania się objawów należy skonsultować się z lekarzem.

 

4.2  Kontakt z oczami: Przemywać oczy wodą przez co najmniej 15 minut.

 

4.3  Kontakt ze skór ą: Dokładnie umyć zanieczyszczoną skór ę wodą z mydłem. Zdjąć zanieczyszczoną odzież.

 

4.4  Połknięcie: Wypić dużą ilość wody. Skonsultować się z lekarzem.

4.5  Lekarz: Leczenie według oceny lekarza.

 

5. Postępowanie w przypadku pożaru

5.1  Odpowiednie środki gaśnicze: Woda, dwutlenek węgla, piana.

 

5.2  Nieodpowiednie środki gaśnicze: Nie są znane.

 

5.3  Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną: Mogą powstawać tlenki węgla.

 

5.4  Specjalne wyposażenie ochronne: Autonomiczny nadciśnieniowy aparat oddechowy i odzież ochronna.

 

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1 Indywidualne środki ostrożności: Unikać kontaktu z oczami i ze skór ą.

6.2  Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

 

6.3  Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia: Zmieść lub zebrać odkurzaczem i utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

 

7. Postępowanie z produktem i magazynowanie

7.1 Postępowanie z produktem: Unikać kontaktu z oczami i ze skór ą.

 

7.2.1  Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym pojemniku w celu uniknięcia zanieczyszczenia.

 

7.2.2  Nieodpowiednie warunki przechowywania: Brak danych

7.2.3  Inne: Brak danych

 

8. Kontrola narażenia / Środki ochrony osobistej

Przy obchodzeniu się z tym produktem należy kierować się zdrowym rozsądkiem.

 

8.1  Ochrona układu oddechowego: Stosować lokalną wentylację wyciągową lub rozcieńczającą.

 

8.2  Ochrona rąk: Zalecane są rękawice.

8.3  Ochrona oczu: Zalecane są okulary ochronne.

8.4  Ochrona skóry: Stosować odzież okrywającą ciało.

 

8.5  Higiena pracy: Stosować typowe środki ostrożności podczas obchodzenia się z produktem.

 

  1. Własności fizyczne i chemiczne

 

9.1.1 Wygląd: Stały granulat 9.1.2 Kolor: Biały

 

9.1.3 Zapach: Bezwonny 9.2 pH: 10.0 – 11.0

 

9.3 Punkt wrzenia/zakres temperatur wrzenia: nie dotyczy 9.4 Ciężar właściwy: 1,2 g/cm3

 

9.5 Wt/Gal: nie dotyczy

9.6 Rozpuszczalność w wodzie: Umiarkowanie rozpuszczalny.

9.7 %VOC: brak

 

9.8 Punkt zapłonu: nie dotyczy

9.9 Samozapłon: brak danych

 

  1. Stabilność i reaktywność

10.1  Warunki, których należy unikać: Brak danych.

10.2  Materiały niezgodne: Stężone kwasy, środki redukujące.

10.3  Niebezpieczne produkty rozkładu: Patrz punkt 5.3.

 

11. Informacje toksykologiczne

11.1  Toksyczność ostra: brak danych

 

11.2  Ostra toksyczność doustna, LD50 szczur: 1034 g/kg

11.3  Przezskórna LD50 królik: >2000 mg/kg

11.4  Wziewna LC50, 1 godz., szczur: >4580 mg/m3

 

11.5  Działania przewlekłe: brak danych

11.6  Uczulenie: brak danych

11.7  Rakotwórczość: nie dotyczy

11.8  Mutagenność: brak danych

11.9  Toksyczny wpływ na rozrodczość: brak danych

11.10  Działania narkotyczne: brak danych

 

12. Informacje ekologiczne

12.1  Klasa zagrożenia dla wody: Brak (USA)

12.2  Zdolność do biodegradacji: Produkt ulega biodegradacji

12.3  Bioakumulacja: brak danych

12.4  Toksyczność dla organizmów wodnych: LC50 70,7 mg/l, EC50 4,9 m g/l

 

12.5  Inne stosowne informacje ekologiczne: UwaŜa się, Ŝe małe ilości produktu są nieszkodliwe.

 

13. Postępowanie z odpadami

13.1 Należy przestrzegać lokalnych przepisów.

 

  1. Informacje dotyczące transportu

14.1 Lądowy:

 

Oxidizing Solids, N.O.S., (Nadwęglan sodu), 5.1 UN 1479, PG III. 14.2 Morski:

 

Oxidizing Solids, N.O.S., (Nadwęglan sodu), 5.1 UN 1479, PG III. 14.3 Powietrzny:

 

Nie przewozić.

 

14.4 Inne: Mogą być wymagane odstępstwa dla opakowań.

 

  1. Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1 Symbol: O: Substancja utleniająca, Xn: Produkt szkodliwy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.2  Zwroty R:

 

R8: Kontakt z materiałami zapalnymi moŜe spowodować poŜar. R22: Działa szkodliwie po połknięciu

 

R36: Działa draŜniąco na oczy.

15.3  Zwroty S:

S2: Chronić przed dziećmi.

 

S17: Nie przechowywać razem z materiałami zapalnymi. S25: Unikać zanieczyszczenia oczu.

 

S26: Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast duŜą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

 

S39: Nosić okulary lub ochronę twarzy.

 

S46: W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaŜ opakowanie lub etykietę .

 

16. Inne informacje

 

WYŁ ĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

Producent i sprzedawca gwarantują, że produkt jest zgodny ze standardową specyfikacją, jeżeli jest stosowany zgodnie z zaleceniami. Z uwagi na fakt, że warunki i metody stosowania

są poza naszą kontrolą, nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu stosowania tego produktu. Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki uznaje się za zgodne z prawdą i rzetelne, jednak wszelkie stwierdzenia lub sugestie przedstawiane są bez gwarancji, wyrażonej lub dorozumianej, co do dokładności informacji, zagrożeń związanych ze stosowaniem materiału i efektów jego zastosowania.

Opinie

Napisz opinię

Chemspec Energizer Booster wzmacniacz chemii

Chemspec Energizer Booster wzmacniacz chemii

Preparat zwiększający siłę detergentów oraz prespray'ów do prania dywanów. Swoje działanie zawdzięcza aktywnemu tlenowi. Polepsza usuwanie najcięższych zabrudzeń. 

2,72kg lub 1kg

 

Produkty powiązane